Współpraca z nami bardzo się opłaca ze względu na fakt posiadania przez nas doskonałego urządzenia.

Współpracuj z nami, a z pewnością nie będziesz tego żałował.

Podsumowując, współpraca z pralkomat24.pl to idealne rozwiązanie dla centrów handlowych, stacji benzynowych, dużych osiedli mieszkaniowych. Przede wszystkim szukamy chętnych do podjęcia współpracy w zakresie urządzeń piorąco-suszących pralkomat24.pl

Na zakończenie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy bo w rezultacie taka współpraca przynosi obustronne korzyści.

współpraca
Zapraszamy do współpracy w zakresie udostępniania miejsc instalacji Pralkomatów na terenie Państwa obiektów. Ważnym aspektem jest to, że korzyści wynikające z obecności naszych urządzeń są wielostronne. Niewątpliwie podnoszą one atrakcyjność lokalizacji dzięki nowej usłudze o niekonwencjonalnym charakterze. Bez wątpienia zwiększają nie tylko frekwencję, lecz także przedłużają czas przebywania klienta w obiekcie handlowym. Poza tym, co oczywiste, generują przychody z tytułu wynajmu powierzchni.
Niewątpliwie pralkomat sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wolumen klientów jest optymalny, a odpowiednie miejsca parkingowe gwarantują łatwe i wygodne dotarcie do urządzenia. Centra i Parki Handlowe z zewnętrznymi parkingami, a także większe osiedla mieszkaniowe są zatem idealnymi miejscami dla Pralkomatów.
Zajmujemy się kompleksową adaptacją miejsc w obiektach naszych Partnerów dedykowanych pod instalację Pralkomatów, w tym p.w. przeprowadzeniem na własny koszt wszelkich prac związanych z przygotowaniem niezbędnych mediów.
współpraca
Ustalenie terminu i miejsca spotkania
Krok 1
Uzgodnienie warunków współpracy i analiza lokalnych warunków przyłączy
Krok 2
Zawarcie umowy najmu powierzchni
Krok 3
Prace adaptacyjne
Krok 4
Instalacja i uruchomienie Pralkomatu
Krok 5

Wymagania techniczne Pralkomatu

Poznaj warunki jakie muszą zostać spełnione aby możliwy był montaż naszego urządzenia w Twojej lokalizacji. Przejrzyj online poniższy dokument pdf lub pobierz plik aby w dowolnym i dogodnym dla siebie czasie zapoznać się z wymaganiami.

pralkomat24

Zapraszamy chętnych do współpracy

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Dane potencjalnego kontrahenta

  Temat i opis

  Polityka Prywatności  POTWIERDZENIE TRANSAKCJI

  ——————————————–

  Neximago Sp. z o.o.

  40-203 Katowice, ul. W. Roździeńskiego 188B,NIP: 6760077750

  POS ID (TID): XXXXXXXXXXXXXXXX

  ——————————————–

  Potwierdzenie transakcji Nr:

  XXXXXXXXXXXXX

  Pralkomat:

  XXXXXPL

  Data i godzina sprzedaży:

  XX.X.XXXX xx:xx

  Sposób płatności:

  Karta

  ——————————————–

  Usługa:

  Pranie Duża (18 kg)

  ——————————————–

  Kwota:

  50.00 zł

  ——————————————–

  Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Definicje:
   1. Polityka – niniejszy dokument (polityka prywatności) określający zasady przetwarzania i ochrony Danych Osób, jak również rodzaj wykorzystywanych przez ADO plików cookies, sposób i cel ich przetwarzania,
   2. ADO – Neximago Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 złotych, tel.: 32 35 59 110, e-mail.: kontakt(at)pralkomat24.pl, faks: 32 3559113; ADO jest administratorem danych w rozumieniu RODO i Ustawy,
   3. Osoba – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, jak również kontaktujących się z ADO, m.in. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, a nadto korzystających z newslettera’a, jak również tych, z którymi ADO kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism,
   4. Strona Internetowa pralkomat24.pl – prowadzona przez ADO strona internetowa pod adresem pralkomat24.pl
   5. Dane – wszelkie informacje dotyczące Osoby, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Cechą odróżniającą Dane od innych informacji dotyczących Osób jest brak anonimowości – informacja ma charakter osobowy, dopóki jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy,
   6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
   7. Ustawa – ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
  2. Przetwarzanie Danych, w rozumieniu Polityki, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
  3. ADO oświadcza, że Dane są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w RODO oraz Ustawie, przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. ADO wyznaczył inspektora Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres siedziby ADO lub za pośrednictwem e-maila: kontakt(at)pralkomat24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 35 59 110.

  CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Korzystanie przez Osoby, których Dane dotyczą, w tym które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, kontaktują się z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, a nadto korzystających z newslettera’a, a nadto tych, z którymi ADO kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania Osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania wniosków, reklamacji i innych pism przez nie kierowanych, jest równoznaczne z ich świadomością, że ich Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
   1. udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, w tym składanych przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Internetowej pralkomat24.pl oraz zapisywania Danych w plikach cookies, gromadzenia Danych ze Strony Internetowej pralkomat24.pl oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgód Osób, których Dane dotyczą,
   2. podjęcia działa na żądanie osób, których Dane dotyczą, przez zawarciem umów oraz w celu ich wykonania, w szczególności:
    1. umożliwienia kontaktu z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism,
    2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej pralkomat24.pl, w tym umożliwienia korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl,
    3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Strony Internetowej pralkomat24.pl oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niej,
    4. realizacji umów,
    5. rozliczenia transakcji, w tym wystawiania faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
    6. zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umów,
    7. korzystania z newsletter’a,
    8. komunikacji ADO z osobami, których Dane dotyczą, w tym w celu składania ofert, udzielania odpowiedzi na ich zapytania, rozpatrywania ich wniosków, reklamacji i innych pism,
   3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków księgowych, podatkowych, finansowych, i archiwalnych,
   4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub podmioty trzecie, o których mowa w Polityce, w tym w celu:
    1. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO (dowodowym),
    2. ochrony przed roszczeniami Osób, których Dane dotyczą (dowodowym) lub próbami oszustwa,
    3. weryfikacji płatniczej,
    4. marketingu bezpośredniego własnych usług ADO, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
    5. marketingu pośredniego usług podmiotów trzecich, współpracujących z ADO, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania,
    6. szeroko pojętej współpracy handlowej,
    7. badania satysfakcji Osób, których Dane dotyczą, określenia jakości obsługi,
    8. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój świadczonych przez ADO usług,
    9. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,
    10. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,
   5. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

  ZAKRES DANYCH

  1. Przetwarzane Dane mogą obejmować imiona i nazwiska, płcie, dat urodzenia, firmy, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczt elektronicznych, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory), dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta Osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie Osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies oraz inne Dane podane dobrowolnie przez Osobę, której Dane dotyczą, w trakcie kontaktu z ADO, w tym w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl, w tym w ramach formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl.

  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

  1. Poza przypadkami gdy wymagają tego bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych przez Osobę, której Dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, kontaktowania się z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, korzystania z newsletter’a, a nadto kontaktowania się przez ADO w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania Osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania ich wniosków, reklamacji i innych pism.
  2. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Osobę, której Dane dotyczą, świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenie odpowiedzi na zapytanie, nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do już zawartej, ale jeszcze niewykonanej umowy, następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Osoba, której Dane dotyczą, zobowiązana jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania umowy).
  3. Osoba, której Dane dotyczą, poprzez udzielenie odpowiedniej zgody w ramach formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Osoba, której Dane dotyczą, ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o który mowa w niniejszym punkcie jest realizowane poprzez wysłanie stosowanego żądania z podaniem imienia i nazwiska Osoby, której dany dotyczą, pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)pralkomat24.pl

  ODBIORCY DANYCH

  1. ADO zastrzega sobie prawo ujawniania Danych właściwym organom władzy, w tym sądom, organom administracji rządowej i samorządowej, organom postępowania przygotowawczego, organom egzekucyjnym i innym organom ochrony prawnej, biuru informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności, podmiotom uczestniczącym w dokonywanych z udziałem ADO w procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. ADO zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych swoim pracownikom, podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co ADO, podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, usługi hostingu, zarządzania Stroną Internetową pralkomat24.pl, w tym w procesie obsługi Osób, których Dane dotyczą, przewozowe, w tym operatorom pocztowym, osobom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi, pośrednictwa w realizacji płatności, w tym bankom oraz instytucjom płatniczym, informatyczne, naprawy sprzętu, marketingowe, reklamowe, zbierania opinii o produktach i usługach, doradcze, księgowe, podatkowe, finansowe, windykacyjne, prawne, archiwizacyjne oraz niszczenia, przechowywania dokumentacji, a nadto likwidacji szkód, w tym wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, jak również przeciwnikom procesowym, w tym wszelkiego rodzaju uczestnikom postępowań z udziałem Osoby, której Dane dotyczą) i ich pełnomocnikom.
  3. ADO zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Danych podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz lub bezpośrednio na rzecz osób, których Dane dotyczą, usługi niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, kontaktowania się z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, a nadto korzystających z newslettera’a, jak również tych, z którymi ADO kontaktuje się w sprawie składania ofert, udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których Dane dotyczą, rozpatrywania ich wniosków, reklamacji i innych pism.
  4. Dane mogą być przetwarzane na terenie Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej UE, na terenie sygnatariuszy Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej EOG. Dane mogą być przetwarzane także poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, w tym także przez organizacje międzynarodowe, przez ich przekazanie przez ADO, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w pkt 5) Polityki, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych poza terenem sygnatariuszy Porozumienia EOG, objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony. O zamiarze przekazania Danych poza EOG ADO informuje na etapie ich zbierania.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Dane są przechowywane:
   1. do czasu odwołania zgody przez Osobę, której Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
   2. do czasu wniesienia sprzeciwu przez Osobę, której Dane dotyczą – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w pkt 17) Polityki, w takim wypadku przetwarzane są do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Osoby, której Dane dotyczą,
   3. do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy przetwarzanie Danych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Osób, których Dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   4. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   5. do czasu wygaśnięcia, w tym przedawnienia, praw, roszczeń lub obowiązków ADO oraz osób, których Dane dotyczą – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
  2. Z końcem okresu przechowywania Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  ŹRÓDŁO DANYCH:

  1. Źródłem Danych są informacje pozyskane:
   1. bezpośrednio od Osób, których Dane dotyczą, w tym za pośrednictwem Strony Internetowej pralkomat24.pl, jak również w ramach kontaktu z ADO w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, a nadto korzystania z newslettera’a,
   2. pośrednio od podmiotów trzecich:
    1. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł – dotyczy takich Danych jak imiona i nazwiska, płcie, daty urodzenia, numery identyfikacyjne (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, numery faksów, adresy prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjne (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresy stron internetowych,
    2. podmiotów obsługujących płatności – dotyczy takich Danych jak imiona i nazwiska, płci, adresy poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (numery rachunków bankowych, numery kart kredytowych lub płatniczych, inne unikalne identyfikatory),
    3. dostawców internetu – dotyczy takich Danych jak dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe (adresy IP), rodzaje przeglądarek internetowych, urządzeń i systemów, z których korzysta Osoba, której Dane dotyczą, strony, na jakie Osoba ta wchodzi oraz działania jakie na nich podejmuje, treści plików cookies.

  PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  1. Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od ADO:
   1. dostępu do Danych oraz przesłania kopii kompletu Danych oraz informacji o przetwarzaniu Danych,
   2. sprostowania Danych przez wskazanie Danych nieprawidłowych lub nieaktualnych,
   3. usunięcia Danych, przy czym Administrator Danych ma prawo odmówić tego usunięcia w wypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   4. przenoszenia Danych przez przygotowanie i przekazanie przez Administratora Danych wskazanych Danych do innego administratora lub do osoby, której Dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
   5. ograniczenia przetwarzania Danych.
  2. Osobom, których Dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie, z przyczyn związanych z ich szczególnymi sytuacjami. Sprzeciw jest wiążący dla ADO, chyba, że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności Osób, których Dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  3. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Osoby, których Dane dotyczą, mają prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw jest wiążący dla ADO. Nie ma potrzeby uzasadniania sprzeciwu.
  4. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgód Osób, których Dane dotyczą, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wywołuje skutek na przyszłość).
  5. Osoby, których Dane dotyczą, korzystają z uprawnień, o których mowa w dziale “Prawa i obowiązki Osób, których Dane dotyczą”, w szczególności pisemnie na adres siedziby ADO lub za pośrednictwem e-maila: kontakt(at)pralkomat24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 35 59 110.
  6. Jeżeli Osoby, których Dane dotyczą, umieszczają na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w komunikacji z ADO, w tym w zapytaniach o produkty lub usługi, zamówieniach, umowach, wnioskach, reklamacjach, innych pismach, w odpowiedziach na złożone przez ADO oferty, również jakiekolwiek Dane innych osób, mogą to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych Osób.
  7. Osoby, których Dane dotyczą, są uprawnione do korzystania z Danych i treści udostępnianych przez inne osoby na Stronie Internetowej pralkomat24.pl podczas i w związku z korzystaniem z tej Strony Internetowej pralkomat24.pl i za zgodą tych osób w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że uzyska zgodę od tych Osób na przetwarzanie ich Danych i ich treści w zakresie i w celu przewidzianym Polityką i wykraczającym poza korzystanie ze Strony Internetowej pralkomat24.pl.
  8. Osobom, których Dane dotyczy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO, Ustawy lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W skardze należy zawrzeć pełny opis zaistniałego zdarzenia.

  PROFILOWANIE

  1. Dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, do czego wykorzystywane są informacje o podejmowanych przez Osoby, których Dane dotyczą, działaniach na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w ramach kontaktu z ADO, w tym w celu zapytania o produkty lub usługi, złożenia zamówienia, zawarcia umowy, złożenia wniosków, reklamacji, innych pism, korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, korzystania z newsletter’a, jak również dane socjodemograficzne, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Osób, których Dane dotyczą.

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  1. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Dane przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania Danych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, żeby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez ADO są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.
  2. W celu zapewnienia Osobom, których Dane dotyczą, wysokiego poziomu bezpieczeństwa Danych, ADO stosuje środki zapewniające:
   1. zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
   2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych i dostępu do nich w razie zdarzenia fizycznego lub technicznego,
   3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

  PLIKI COOKIES

  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarek internetowych Osób, których Dane dotyczą, a z których odwiedzana była przez nich Strona internetowa pralkomat24.pl. Zawierają takie dane informatyczne jak nazwa Strony Internetowej pralkomat24.pl, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, zapis parametrów i statystyk oraz unikalny numer. Pliki te są kierowane do serwera Strony Internetowej pralkomat24.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl.
  2. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarek internetowych, w celu optymalizacji oferowanej przez Stronę Internetową pralkomat24.pl treści i uproszczenia korzystania z niej. Danych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji Osób, których Dane dotyczą, a które odwiedziły Stronę internetową pralkomat24.pl.
  3. ADO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Osób korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl pliki cookies i mającym do nich dostęp.
  4. Od momentu połączenia się ze Stroną Internetową pralkomat24.pl, ADO uzyskuje informację o Danych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzeniach i systemach, z których korzystają Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, stronach, na jakie Osoby te wchodzą oraz działaniach, jakie na nich podejmują, treściach plików cookies oraz czasie ich połączenia ze Stroną Internetową pralkomat24.pl.
  5. Dane gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl. Takie Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  6. Plików cookies ADO używa w celu:
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy Stroną Internetową pralkomat24.pl, a urządzeniem końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   2. dostosowania zawartości Strony Internetowej pralkomat24.pl do preferencji Osób, których Dane , a które z niej korzystają oraz w celu optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia tych Osób i odpowiedniego wyświetlania podstron, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb,
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Osoby, których Dane dotyczą, korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   5. możliwości logowania przez Osób, których Dane dotyczą, do Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   6. utrzymania logowania Osób, których Dane dotyczą na każdej kolejnej stronie Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   7. zapamiętywania ustawień filtrów katalogu produktów lub usług ustawionych przez Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   8. zapamiętywania ilości produktów lub usług na stronie katalogu produktów lub usług na Stronie Internetowej pralkomat24.pl,
   9. zapamiętywania produktów lub usług dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl do porównania.
  7. W ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, a to:
   1. “sesyjne” (tzw. session cookies),
   2. “stałe” (tzw. persistent cookies).
  8. Pliki cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, do czasu wyłączenia Strony Internetowej pralkomat24.pl lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  9. Pliki cookies “stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. “Stałe” pliki cookies instalowane są w urządzeniu końcowym Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, wyłącznie za ich zgodą.
  10. Pliki cookies mogą być:
   1. “niezbędne”, tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl, w tym uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,
   2. “wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl przez osoby, których Dane dotyczą,
   3. “funkcjonalne”, tj. umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, ustawień i personalizację interfejsu tych Osób,
   4. “marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie Osobom, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. “analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl w zakresie zawartości tej Strony Internetowej pralkomat24.pl, żeby lepiej zorganizować ich układ; gromadzą Dane o sposobie korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl przez osoby, których Dane dotyczą, typie strony, z której Osoby te zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie Internetowej pralkomat24.pl; nie rejestrują konkretnych Danych Osób korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl w stopniu zagregowanym; w tym celu korzysta się z rozwiązania Google Analytics.
  11. Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, mogą w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swoich urządzeń. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych tych osób.
  12. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej pralkomat24.pl, w tym na poprawność wyświetlania informacji dostępnych na Stronie Internetowej pralkomat24.pl.
  13. Osoby, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, mogą w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, których używają.
  14. Na Stronie Internetowej pralkomat24.pl wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Osób, których Dane dotyczą, a które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.
  15. Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez Osoby, których Dane dotyczą, korzystających z plików cookies, typie strony, z której Osoby te zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie Internetowej pralkomat24.pl. Pliki te nie rejestrują konkretnych Danych Osób, które korzystają ze Strony Internetowej pralkomat24.pl, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl w stopniu zagregowanym.
  16. Pliki cookies społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.
  17. Pliki cookies reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom Osób, których Dane dotyczą, korzystających ze Strony Internetowej pralkomat24.pl oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.
  18. Strona Internetowa pralkomat24.pl jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę Danych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
  19. Pliki (cookies) z których korzysta strona (oraz sklep internetowy) mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z ADO reklamodawcom.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO i Ustawy, jak również dotyczące plików cookies.
  2. ADO zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności z powodu:
   1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki,
   2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   3. zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez ADO,
   4. poprawy przez ADO bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony Danych,
   5. rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności Strony Internetowej pralkomat24.pl lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Strony Internetowej pralkomat24.pl,
   6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez ADO działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),
  3. odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić Osób, których Dane dotyczą, praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoby, których Dane dotyczą, a które nie będą zgadzały się na zmianę Polityki mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej pralkomat24.pl.

  Data publikacji: 18.05.2023 r.